الزامات تست عملکرد سوپاپ ها

- 2021-06-08-

1 ، مشخصات تولید دسته سوپاپ ، باید به موسسات رسمی سپرد تا آزمایش عملکرد زیر را انجام دهند: (1) لحظه باز و بسته شدن شیر تحت شرایط فشار کار ؛ ضریب مقاومت جریان شیر در شرایط تحویل آب لوله کشی مورد آزمایش قرار می گیرد.

2 ، سوپاپ قبل از خروج از کارخانه باید مورد آزمایش قرار گیرد: (1) شیر در حالت باز ، بدنه سوپاپ باید دو برابر تشخیص فشار داخلی فشار شیر را تحمل کند. (2) سوپاپ در حالت بسته ، هر دو طرف 11 برابر مقدار فشار سوپاپ قرار می گیرند ، بدون نشت. اما شیر پروانه ای مهر و موم فلزی ، ارزش نشتی بیشتر از الزامات مربوطه نیست.