روش آماده سازی شماره سوپاپ چیست؟

- 2021-07-02-

شیر را می توان با انواع حالت های انتقال مانند دستی ، برقی ، هیدرولیک ، پنوماتیک ، توربین ، الکترومغناطیسی ، الکترومغناطیسی ، الکترو هیدرولیک ، الکترو هیدرولیک ، گاز هیدرولیک ، چرخ دنده ، چرخ دنده مورب کنترل کرد. در فشار ، دما یا شکل دیگر تحت تأثیر سیگنالهای سنسور ، عمل ، با توجه به نیاز رزرو یا عدم وابستگی به سیگنالهای سنسور برای باز یا خاموش کردن ساده ، با تکیه بر درایو یا مکانیزم خودکار باعث باز و بسته شدن شیر برای بلند کردن ، لغزش ، مکان یا حرکت چرخشی ، به طوری که اندازه درگاه را برای تحقق عملکرد کنترل تغییر دهید.