آیا می توانم پول را به شما منتقل کنم و سپس شما به تأمین کننده دیگر بپردازید؟

- 2021-06-08-

بله همینطور است