کارخانه شما چقدر با هتل شهر فاصله دارد؟

- 2021-06-08-

حدود 3 کیلومتر