مدت پرداخت شما چقدر است؟

- 2021-06-08-

ظرف 15 روز پس از تحویل